Alexander De Croo

Alexander De Croo

Eerste minister

Ministers

Pierre-Yves Dermagne
Pierre-Yves Dermagne
Economie • Werk

Pierre-Yves Dermagne

Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
voogdij over: - Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
gezamenlijk gezag met de minister van Sociale Zaken en de minister van Zelfstandigen over de Sociale Inlichting- en opsporingsdienst (SIOD)
vice-voorzitterschap Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
gezamenlijke voogdij met de minister van Sociale Zaken: - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (met uitzondering van de Algemene Directie KMO-beleid, de Algemene Directie Energie en de Algemene Directie Economische reglementering - Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij)
Consumentenzaken: gezamenlijke bevoegdheid met de staatssecretaris voor Consumentenbescherming
dienstconcessie met betrekking tot de verdeling van erkende dagbladen en tijdschriften
gezamenlijke voogdij met de minister van Buitenlandse Handel en de minister van Financiën: Delcredere
gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Financiën, de minister van Pensioenen en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming: Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Bevoegdheden van de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid
David Clarinval
David Clarinval
Middenstand
Zelfstandigen
KMO’s
Landbouw
Institutionele Hervormingen
Democratische Vernieuwing

David Clarinval

Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie KMO-beleid)
Landbouw (Europese coördinatie)
Voedselveiligheid: voogdij over het Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen (FAVV), en de minister van Landbouw en de minister van Volksgezondheid zijn bevoegd voor het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor wat betreft het Agentschap
Sciensano: gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Volksgezondheid
Sociaal statuut der zelfstandigen (ook de pensioenen van de zelfstandigen - protocol met de minister van Pensioenen voor de uitvoering van de gemengde pensioenen), met voogdij over de Cel Expert IZ binnen de Directie-generaal Beleidscoördinatie en -ondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid
de minister van Zelfstandigen en de minister van Sociale Zaken zijn bevoegd voor de gezondheidszorgverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de invaliditeitsverzekering van de zelfstandigen (Riziv-materie), en zullen de regelgevende initiatieven terzake samen ondertekenen
gezamenlijk gezag met de minister van Werk en de minister van Sociale Zaken over de Sociale Inlichtingen opsporingsdienst (SIOD)
voogdij over het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
Institutionele Hervormingen: gedeelde bevoegdheid met de minister van Institutionele Hervormingen (N)
Georges Gilkinet
Georges Gilkinet
Mobiliteit

Georges Gilkinet

Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
FOD Mobiliteit, met uitzondering van:
 • maritieme mobiliteit
 • Directie Vervoerinfrastructuur, wat het beheer van Beliris betreft
 • beleid ten aanzien van het spoorsysteem:
  • gezag over Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen
  • gezag over de hoofdonderzoeker en de adjunct-onderzoeker van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
  • bevoegdheid voor het afleveren van vergunningen om erkend te worden als spoorwegonderneming
 • Regulering van het spoorwegvervoer en het luchtvervoer: bevoegdheid inzake het toepassen van disciplinaire procedures ten aanzien van de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal
 • Skeyes
  NMBS en Infrabel
  zonder afbreuk te doen aan de functionele bevoegdheden van de betrokken ministers:
  • het verzekeren van de vertegenwoordiging van de Belgische Staat in de rechtsvorderingen, lopende en toekomstige, die verbonden zijn aan de N.V. SABENA
  • het uitoefenen van de rechten en bevoegdheden die verbonden zijn aan alle rechtstreekse en onrechtstreekse aandelen en participaties van de Federale Staat in de N.V. SABENA
  bevoegdheden van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Kansengelijkheid en Diversiteit
  Vincent Van Peteghem
  Vincent Van Peteghem
  Financiën
  Coördinatie van de fraudebestrijding
  Nationale Loterij

  Vincent Van Peteghem

  Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
  FOD Financiën
  Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
  gezamenlijke voogdij met de minister van Economie en de minister van Buitenlandse Handel: Delcredere
  gezamenlijke bevoegdheid met minister van Binnenlandse Zaken : NV ASTRID
  gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie, de minister van Pensioenen en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming (protocol af te sluiten) : Financial Services and Markets Authority (FSMA)
  voorzitterschap Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
  Nationale Loterij
  Frank Vandenbroucke
  Frank Vandenbroucke
  Sociale Zaken
  Volksgezondheid

  Frank Vandenbroucke

  Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  FOD Sociale Zekerheid (met uitzondering van de Directie-generaal Personen met een handicap)
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (met uitzondering van het Directoraat-generaal Leefmilieu)
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): protocol met de minister van Landbouw
  Sciensano: gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Landbouw
  gezamenlijk gezag met de minister van Werk en de minister van Zelfstandigen over de Sociale Inlichting- en opsporingsdienst (SIOD)
  voogdij over:
  • Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
  • Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
  • Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS)
  • eHealth-platform
  • Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE)
  • Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)
  gezamenlijke voogdij met de minister van Werk:
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ)
  gezamenlijke voogdij met de Minister van Zelfstandigen: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  de Minister van Sociale Zaken en de minister van Zelfstandigen zijn bevoegd voor de gezondheidszorgverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de invaliditeitsverzekering van de zelfstandigen (Riziv-materie), en zullen de regelgevende initiatieven terzake samen ondertekenen
  Petra De Sutter
  Petra De Sutter
  Ambtenarenzaken
  Overheidsbedrijven
  Telecommunicatie
  de Post

  Petra De Sutter

  Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
  FOD Beleid en Ondersteuning: gezamenlijk gezag met de staatssecretaris voor Digitalisering en de staatssecretaris voor Begroting
  Overheidsbedrijven: Proximus en bpost
  Telecommunicatie, waaronder de elektronische communicatienetwerken en -diensten en audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, en Post
  Beleid ten aanzien van het spoorsysteem:
  • gezag over Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen
  • gezag over de hoofdonderzoeker en de adjunct-onderzoeker van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
  • bevoegdheid voor het afleveren van vergunningen om erkend te worden als spoorwegonderneming
  Regulering van het spoorwegvervoer en het luchtvervoer : bevoegdheid inzake het toepassen van disciplinaire procedures ten aanzien van de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal
  Paul Van Tigchelt
  Paul Van Tigchelt
  Justitie
  Noordzee

  Paul Van Tigchelt

  Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
  FOD Justitie (sociaal strafrecht en vennootschapsrecht is onderdeel van de FOD Justitie)
  Noordzee: Maritieme Mobiliteit en Marien Milieu, met inbegrip van het beleid inzake vergunningen en toelatingen voor de uitbating van infrastructuur voor hernieuwbare energie in de Noordzee
  bevoegdheden van de staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming
  Karine Lalieux
  Karine Lalieux
  Pensioenen
  Maatschappelijke Integratie
  Personen met een handicap
  Armoedebestrijding
  Beliris

  Karine Lalieux

  Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
  Pensioenen (met uitzondering van de pensioenen van zelfstandigen – protocol met de minister van Zelfstandigen voor de uitvoering van gemengde pensioenen)
  Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
  Personen met een handicap : gezag over Directie-Generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
  Voogdij over Federale Pensioendienst (FPD)
  Voogdij over Beliris, het samenwerkingsakkoord Beliris en over de Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, wat betreft het beheer van Beliris
  Gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie, de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming: Financial Services and Markets Authority (FSMA)
  Ludivine Dedonder
  Ludivine Dedonder
  Defensie

  Ludivine Dedonder

  Minister van Defensie
  Ministerie van Landsverdediging
  Oorlogsslachtoffers
  War Heritage Institute
  Zakia Khattabi
  Zakia Khattabi
  Klimaat
  Leefmilieu
  Duurzame Ontwikkeling
  Green Deal

  Zakia Khattabi

  Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
  Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (met inbegrip van het Protocol van Kyoto), met uitzondering van het marien milieu
  voogdij over Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
  Annelies Verlinden
  Annelies Verlinden
  Binnenlandse Zaken
  Institutionele Hervormingen
  Democratische Vernieuwing

  Annelies Verlinden

  Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
  FOD Binnenlandse Zaken
  Institutionele Hervormingen: gedeelde bevoegdheid met de minister van Institutionele Hervormingen (F)
  gezamenlijke bevoegdheid met minister van Financiën: NV ASTRID
  bevoegdheden van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
  Tinne Van der Straeten
  Tinne Van der Straeten
  Energie

  Tinne Van der Straeten

  Minister van Energie
  Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Hadja Lahbib
  Hadja Lahbib
  Buitenlandse Zaken
  Europese Zaken
  Buitenlandse Handel
  Federale Culturele Instellingen

  Hadja Lahbib

  Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met uitzondering van Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
  Conflictpreventie
  Gezamenlijke voogdij met de minister van Economie en de minister van Financiën: Delcredere
  Federale culturele instellingen
  gezamenlijke voogdij met de minister van Economie en de minister van Financiën: Delcredere
  Caroline Gennez
  Caroline Gennez
  Ontwikkelingssamenwerking
  Grootstedenbeleid

  Caroline Gennez

  Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid
  Ontwikkelingssamenwerking: Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
  Grootstedenbeleid: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (Grootstedenbeleid)

  Staats-secretarissen

  Thomas Dermine
  Thomas Dermine
  Relance
  Strategische Investeringen
  Wetenschapsbeleid

  Thomas Dermine

  Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
  POD Wetenschapsbeleid
  Mathieu Michel
  Mathieu Michel
  Digitalisering
  Administratieve Vereenvoudiging
  Privacy
  Regie der gebouwen

  Mathieu Michel

  Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister
  Algemene directie Economische reglementering – Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij, van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  FOD Beleid en Ondersteuning: gezamenlijk gezag met de minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting
  Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT)
  voogdij over Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV)
  wetgeving inzake bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
  Regie der gebouwen
  Nicole de Moor
  Nicole de Moor
  Asiel
  Migratie

  Nicole de Moor

  Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
  Asiel en Migratie: FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Vreemdelingenzaken)
  voogdij over:
  • Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
  • Raad voor vreemdelingenbetwistingen
  • Fedasil
  • Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (MYRIA)
  Alexia Bertrand
  Alexia Bertrand
  Begroting
  Consumentenbescherming

  Alexia Bertrand

  Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
  FOD Beleid en Ondersteuning: gezamenlijk gezag met de minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Digitalisering
  gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie, de minister van Financiën en de minister van Pensioenen: Financial Services and Markets Authority (FSMA)
  Consumentenzaken: gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie
  Marie-Colline Leroy
  Marie-Colline Leroy
  Gendergelijkheid
  Gelijke Kansen
  Diversiteit

  Marie-Colline Leroy

  Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen